Friday 24 Nov 2017

tt

 

นายรุ่งโรจน์  เรืองทวีป

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้่า

 • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

  ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกรวมทั้งวางแผน ตรวจสอบ สั่งการและให้ข้อมูลหรือคำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่พนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานของแผนกเป็นไปอย่างถูกต้อง อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ดังนี้
  - งานบริการรับคำร้อง
  - งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าของลูกค้า/ผู้ใช้ไฟ
  - งานสำรวจ ออกแบบขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟทั้งงบผู้ใช้ไฟและงบ กฟภ.
  - งานบริการหลังการขาย
  - งานลูกค้าสัมพันธ์
  - งานส่งเสริมการตลาด
  - งานสารสนเทศทางการตลาด
  - งานพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการ
  - งานจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูล GIS
  งานบริการรับคำร้อง
  1. บริการรับคำร้องตามที่ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟร้องขอ ลงทะเบียน/ยกเลิกสัญญาการใช้ไฟ (Move-In/Move-Out) กำหนดอัตราการคิดเงินค่าไฟฟ้าและปรับปรุงแก้ไข(กรณีบันทึกข้อมูลผิดพลาด)สร้างรายการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าบริการจนถึงออกใบแจ้งหนี้ เพื่อรอการชำระเงิน(เฉพาะรายการที่ผ่านระบบงานคำร้อง) ตลอดจนติดตาม ตรวจสอบ และประมินผลการดำเนินงานการให้บริการ ตามที่ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟร้องขอและบริการติดต่อสอบถาม ชี้แจงข้อปัญหาต่าง ๆ ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ไฟฟ้าทุกประเภท
  งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าของลูกค้า/ผู้ใช้ไฟ
  2. ชี้แจง แนะนำ ตรวจสอบมาตราฐาน การติดตั้งระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานของ กฟภ. ให้ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงตรวจสอบและกำหนด สาย , ลำดับการจดหน่วย (หมายเลขผู้ใช้ไฟเดิม)
  งานสำรวจ ออกแบบขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟทั้งงบผู้ใช้ไฟและงบ กฟภ.
  3. สำรวจ ออกแบบ ประมาณการค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขต ปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้ลูกค้าและหมู่บ้าน ครัวเรือนรวมถึงการกำหนดหมายเลขงานขยายเขตงบผู้ใช้ไฟฟ้า ทุกกรณี
  งานบริการหลังการขาย
  4. ให้บริการหลังการขายอื่นๆ สำหรับลูกค้าเช่น ที่ปรึกษาด้านคุณภาพไฟฟ้า,ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม ฯ
  งานลูกค้าสัมพันธ์
  5. รับข้อร้องเรียน/ข้อปัญหาต่าง ๆ จากลูกค้า/ผู้ใช้ไฟ และ Call Center ติดตามผลการแก้ไขป้องกันปัญหาต่าง ๆ จากข้อร้องเรียน การเยี่ยมเยือน สร้างความสัมพันธ์ การประชุมสัมนา ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟ และประสานงานในการให้บริการกับแผนกอื่น ในการให้บริการกับลูกค้า/ผู้ใช้ไฟ
  งานส่งเสริมการตลาด
  6.โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ขององค์กร และหาลูกค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ กฟภ. เช่น งานขยายเขตฯงานปรับปรุง ระบบไฟฟ้าฯลฯ
  งานสารสนเทศทางการตลาด
  7. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานการให้บริการ ตามที่ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟร้องขอและสำรวจวิเคราะห์ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจของลูกค้า/ผู้ใช้ไฟเบื้องต้น วิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งทางการตลาด สำรวจตลาดเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ และจัดทำข้อมูลและติดตาม สถานการณ์ใช้ไฟฟ้าหมู่บ้านครัวเรือน
  งานพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการ
  8.จัดทำ ติดตามและประเมินผลแผนการตลาดและแผนปฏิบัติ ติดตามและประเมินผล การดำเนินการตามมาตราฐานคุณภาพบริการ และเสนอแนะปรับปรุงพัฒนาการบริการ
 • งานจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูล GIS
  9. สร้าง/ปรับปรุง และบันทึกข้อมูลระบบไฟฟ้าโดยใช้ Application ระบบ GIS
 • 10. งานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • 11.จัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและทะเบียนคุมสัญญาซื้อขายไฟฟ้า