Friday 24 Nov 2017

tt

 

นายโกเมศ  อุบล

หัวหน้าแผนกก่อสร้าง

 • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

  ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกรวมทั้งวางแผน ตรวจสอบ สั่งการและให้ข้อมูลหรือคำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่พนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานของแผนกเป็นไปอย่างถูกต้อง อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ดังนี้
  - งานสำรวจ ออกแบบ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
  - งานก่อสร้าง-ปรับปรุงระบบจำหน่าย และสายส่งไฟฟ้า
  - งานจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลGIS
  - งานยานพาหนะและเครื่องมือกล
  - งานความปลอดภัยและชีวอนามัย
  - งานโยธาและซ่อมแซมสถานที่
  - งานบริการหลังการขาย
  งานสำรวจ ออกแบบ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
  1.สำรวจ ออกแบบ ประมาณการค่าใช้จ่ายงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำหรับงานโครงการ(Project Systems)
  งานก่อสร้าง-ปรับปรุงระบบจำหน่าย และสายส่งไฟฟ้า
  2.ดำเนินการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขตงานงบโครงการต่างๆ (Project Systems:งบ P)รวมทั้ง งานงบผู้ใช้ไฟ (Customer Projects:งบ C)ที่ต้องการให้ กฟภ. ดำเนินการให้ ตลอดจนการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค( TECO) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน และขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานเกี่ยวข้อง
  3.จัดทำ สรุป และรวบรวมแผนความต้องการพัสดุประจำปี(Dummy Project) สำหรับงานก่อสร้างขยายเขตปรับปรุงระบบไฟฟ้า ทุกงบทุกโครงการ
  งานจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลGIS
  4.สร้าง/ปรับปรุง และบันทึกข้อมูลระบบไฟฟ้า โดยใช้Application ระบบ GIS และ Post ข้อมูล GIS (Attibute)ที่ปรับปรุงแล้วเข้าสู่ฐานข้อมูลระบบ GIS
  งานยานพาหนะและเครื่องมือกล
  5.ควบคุมดูแล บำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องมือกลตลอดจนการวิเคราะห์อัตราความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง หล่อลื่นและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องมือกล จัดหายานพาหนะและเครื่องมือกล ให้เพียงพอกับการใช้งาน
  งานความปลอดภัยและชีวอนามัย
  6.รณรงค์ ประสานงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย สรุปรวมอุบัติเหตุ และการคำนวณค่าดัชนีอุบัติภัย
  งานโยธาและซ่อมแซมสถานที่
  7.ซ่อมแซม อาคาร สถานที่และระบบสาธารณูปโภคในสำนักงาน
  งานบริการหลังการขาย
  8.ให้บริการหลังการขายที่เกี่ยวข้องตามที่ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟร้องขอ (งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า งานเช่าหม้อแปลง)
 • 9.งานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย