Friday 24 Nov 2017

tt

 

นายโรม  หนูยวญ

หัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

 • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

  ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกรวมทั้งวางแผน ตรวจสอบ สั่งการและให้ข้อมูลหรือคำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่พนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานของแผนกเป็นไปอย่างถูกต้อง อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ดังนี้
  - งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
  - งานวิเคราะห์วางแผนและควบคุมการจ่ายไฟฟ้า
  - งานสำรวจ ออกแบบ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
  - งานก่อสร้างระบบจำหน่าย
  - งานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
  - งานฮอทไลน์
  - งานตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไขคุณภาพไฟฟ้าและหน่วยสูญเสีย
  - งานบริการหลังการขาย
  - ตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้างระบบไฟฟ้า
  - งานระบบผลิตและระบบไฟฟ้าสำรอง
  - งานหม้อแปลงและคาปาซิเตอร์
  - งานจัดทำฐานข้อมูลสินทรัพย์อุปกรณ์ไฟฟ้า (ADS)
  - งานจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูล GIS
  - งานควบคุมสายสื่อสารโทรคมนาคม
  - งานควบคุมคลังพัสดุย่อยสำรองงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
  งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
  1.จัดการอยู่เวร รับแจ้งและสั่งการ และดำเนินการแก้ไขกระแสไฟฟ้า(ในลักษณะการอยู่เวรตามคำสั่ง ส.14หรือแบบกะ) พร้อมจัดทำใบรายการเรียกเก็บ ออกใบแจ้งหนี้ กรณีที่ไปดำเนินการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องหลังมิเตอร์ของผู้ใช้ไฟ
  งานวิเคราะห์วางแผนและควบคุมการจ่ายไฟฟ้า
  2.จัดทำฐานข้อมูล ควบคุมและประสานงาน การจ่ายไฟฟ้า และรวบรวมข้อมูลสถิติไฟฟ้าขัดข้อง ประเมินค่าดัชนีความเชื่อถือได้
  3. วางแผนการจ่ายไฟฟ้า จัดทำ SingleLine Diagram,Switching Diagramวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายไฟฟ้าและเสนอแนวทางการแก้ไข
  4.รวบรวมข้อมูลทางเทคนิค คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า
  5.สำรวจ ออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันตัดตอน/คาปาซิเตอร์แรงสูง ตรวจสอบติดตาม Line Coordination การวิเคราะห์Load Flowฯ
  งานสำรวจ ออกแบบ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
  6.จัดทำแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า สำรวจ ออกแบบ ประมาณการค่าใช้จ่ายงานก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า สำหรับงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และงานย้ายแนว ระบบจำหน่ายฯ
  7. ประเมินค่าเสียหายกรณีละเมิด ทำให้ระบบไฟฟ้าของ กฟภ. เสียหาย
  งานก่อสร้างระบบจำหน่าย
  8.ดำเนินการวางแผนงบลงทุนประจำปี และของบค่าใช้จ่าย ก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและงานย้ายแนวระบบจำหน่ายฯตลอดจนการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค(TECO)และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน จัดทำ แผนความต้องการพัสดุประจำปี(Dummy Project) สำหรับงานก่อสร้างฯตามงบงาน/โครงการฯที่รับผิดชอบ
  งานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
  9.วางแผนตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและดำเนินการซ่อมบำรุงรักษา ตรวจสอบบำรุงรักษาสายสื่อสาร Fiber Optic ของ กฟภ.
  10.วางแผนและจัดการงานตัดต้นไม้ในระบบสายส่งระบบจำหน่าย และ Cross Country
  11.ประสานงานหน่วยเกี่ยวข้องในการควบคุมระบบไฟฟ้าสาธารณะ และดำเนินการด้านละเมิดระบบจำหน่ายทุกประเภท
  งานฮอทไลน์
  12.ควบคุมการปฏิบติงานฮอทไลน์ แก้ไขปัญหาการจ่ายไฟฟ้า กรณีฉุกเฉิน การติดตั้งซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าโดยไม่ดับไฟ และการควบคุม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือฮอทไลน์
  งานตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไขคุณภาพไฟฟ้าและหน่วยสูญเสีย
  13.สำรวจดูแลความมั่นคงระบบจำหน่าย การวิเคราะห์หน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าและเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
  14.ตรวจสอบดูแลความต้องการใช้ไฟฟ้าและการวิเคราะห์แนะนำการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
  งานบริการหลังการขาย
  15.ให้บริการหลังการขายอื่นๆ สำหรับลูกค้าเช่น การให้เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า,บริการให้เช่าฉนวนครอบสายไฟฟ้า,ต่อกลับการใช้ไฟฟ้าจากการถูกงดจ่ายไฟ(นอกเวลาทำการ), บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
  ตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้างระบบไฟฟ้า
  16.ตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้างระบบไฟฟ้า
  งานระบบผลิตและระบบไฟฟ้าสำรอง
  17.ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองในงานพิธีและกรณีต่าง ๆ และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตลอดจนการควบคุมดูแลบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและระบบผลิต
  งานหม้อแปลงและคาปาซิเตอร์
  18.ควบคุมระบบดัชนีหม้อแปลง จัดทำความต้องการหม้อแปลง คาปาซิเตอร์ (งบลงทุนและงบทำการ กรณีแทนชำรุดให้จัดทำใบขอเสนอซื้อ PR)
  19. วางแผนตรวจสอบ บำรุงรักษาและจัดการงานบำรุงรักษาหม้อแปลง รวมถึงการวัดโหลดตามวาระสับเปลี่ยนหม้อแปลง และตั้งตั้ง รื้อถอน โยกย้ายสับเปลี่ยนหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟหรืองานให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ฯ กรณีหม้อแปลงชำรุด
  งานจัดทำฐานข้อมูลสินทรัพย์อุปกรณ์ไฟฟ้า (ADS)
  20.การสร้าง/แก้ไข/ปรับปรุง ฐานข้อมูลสินทรัพย์อุปกรณ์ไฟฟ้า (ADS)
  งานจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูล GIS
  21.สร้าง/ปรับปรุง และบันทึกข้อมูลระบบไฟฟ้าโดยใช้ Application ระบบ GIS และ Postข้อมูล GIS (Atttibute) ที่ปรับปรุงแล้วเช้าสู่ฐานข้อมูลระบบ GIS และการวิเคราะห์ติดตาม ประเมินผล การสร้าง/ปรับปรุงและบันทึก ฐานข้อมูลระบบ GIS
  งานควบคุมสายสื่อสารโทรคมนาคม
  22.ควบคุมดูแลระบบสื่อสารของ กฟภ. การอนุญาตการตรวจนับ การพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟ้าของ กฟภ. และสำรวจ ออกแบบ ประมาณการค่าใช้จ่ายปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้รองรับการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม
  งานควบคุมคลังพัสดุย่อยสำรองงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
  23.ทบทวนความต้องการใช้พัสดุสำรองคลังฯงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องและเบิก - จ่าย พัสดุงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
 • 24.งานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย